RODO
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym, chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało, po dniu 25 maja 2018 roku. W związku z powyższym przekazujemy Państwu, informację o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest GEOKRAFT Krzysztof Gościński, z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Szarych Szeregów 31, NIP: 954-132-71-77.

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

Dane osobowe, to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej, pozwalająca na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Państwa ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych danych w plikach cookies.

Przetwarzanie danych osobowych, to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane teleadresowe, adresowe oraz preferencje, informacje o produktach i usługach, informacje o płatnościach. Państwa dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług, w tym w zakresie obsługi roszczeń posprzedażowych (np. uprawnień z gwarancji, rękojmi, czy też rozliczeń podatkowych).

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, mogą Państwo kontaktować się z nami, za pośrednictwem poczty e-mail, na adres: info@geokraft.eu lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na następujący adres korespondencyjny:

GEOKRAFT Krzysztof Gościński, 40-750 Katowice, ul. Szarych Szeregów 31

Dlaczego chcemy przetwarzać dane osobowe?

Państwa dane osobowe, pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

  • realizacji usług świadczonych przez nas
  • prowadzenia działań marketingowych
  • rozpatrywanie wniosków i zapytań

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane.

Komu możemy przekazać dane?

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do podwykonawców, firm transportowych lub instalatorów, którzy będą realizować zamówienia dla nas, dostawcom usług przewozowych, dostawcom usług prawnych, działowi marketingu, dostawcy usług IT, podwykonawcom oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy, np. fabryki w Belgii czy fabryki na Słowacji lub firm transportowych współpracujących z nami celem realizacji zamówień. Wszystkie podmioty, którym będzie przekazywać dane osobowe naszych klientów, będą je przetwarzać na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszym poleceniem.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski lub zapytania.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

PORADY COMPASS DLA KLIENTÓW

Chcesz zostać dealerem Compasspools?
Przeczytaj więcej